Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Меморандум про співробітництво між ГУ Міндоходів у Київській області та Територіальним відділенням Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Київській області

опубліковано 28 листопада 2013 о 16:15

Керуючись основними принципами ефективної взаємодії влади та громадськості, усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення атмосфери довіри та партнерських відносин між платниками та органами державної влади, на підставі основних положень Меморандуму про співробітництво між Міністерством доходів і зборів України та Всеукраїнською громадською організацією "Асоціація платників податків України", Головне управління Міндоходів у Київській області (далі – ГУ Міндоходів) в особі начальника Головного управління Нізенка Олега Васильовича та Київська митниця Міндоходів (далі – митниця Міндоходів) в особі начальника митниці Міндоходів Гіли Сергія Павловича, з однієї сторони, та Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації „Асоціація платників податків України” в Київській області (далі – ТВ Асоціації), в особі голови Ради Територіального відділення Лагутіної Злати Володимирівни, з другої сторони (далі – Сторони), уклали цей Меморандум про партнерство та співпрацю (далі Меморандум).

Метою підписання Меморандуму є спільне прагнення втілювати у життя ефективні форми співпраці для створення сприятливих умов розвитку підприємництва в Україні, забезпечувати контроль за дотриманням податкового та митного законодавства, запобігати правопорушенням у податковій та митній сферах.

З метою подальшої консолідації спільних дій та розширення партнерства Сторони домовилися про таке:

1. Загальні положення

1.1. Справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів регулюється Конституцією України, Податковим та Митним кодексами, чинним законодавством України та чинними міжнародними договорами і ґрунтується на засадах рівності та взаємної відповідальності держави та платників.

1.2. При організації адміністрування податків і зборів, митних та інших платежів ГУ Міндоходів, митниця Міндоходів керується принципами верховенства права, забезпечує неупереджений підхід до суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні обов’язків щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

1.3. Предметом Меморандуму є співробітництво Сторін для захисту законних прав платників, контролю за додержанням податкового та митного законодавства, запобігання правопорушенням у цих сферах.

1.4. Сторони виходять з того, що дотримання чинного законодавства як платниками, так і підрозділами ГУ Міндоходів та митниці Міндоходів, удосконалення податкової та митної систем, створення прозорих умов господарювання є необхідними складовими для реалізації ефективної економічної та соціальної політики держави, а також подальшого просування України на світовий ринок.

1.5. Сторони погоджуються, що взаємна співпраця та спільні ініціативи з метою розвитку підприємництва орієнтовані на результат, який досягається шляхом використання необхідних механізмів моніторингу та оцінки податкового та митного законодавства з метою забезпечення прозорості.

2. Предмет  Меморандуму

З метою практичного виконання цього Меморандуму Сторони домовилися про:

представництво у консультативно-дорадчих органах Сторін;

проведення спільної роботи з удосконалення податкового та митного законодавства, а також залучення представників ТВ Асоціації до здійснення громадської експертизи проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Міндоходів;

залучення представників ТВ Асоціації до підготовки роз’яснень положень чинного законодавства України у сфері справляння податків та митних платежів;

організацію і проведення спільних заходів з метою вирішення проблемних питань та забезпечення захисту законних прав та інтересів платників при здійсненні господарської діяльності;

сприяння зацікавленості платників податків у наданні пропозицій для удосконалення податкового та митного законодавства;

розробку системи зворотного зв’язку між структурними підрозділами ГУ Міндоходів, митниці Міндоходів та громадськими організаціями і платниками у податковій та митній сферах.

3. Зобов’язання  Сторін

3.1. Сторони погодилися розглядати співробітництво як дієвий інструмент реалізації правових відносин між владою та платниками, створення сприятливого податкового клімату для розвитку підприємництва в Україні шляхом удосконалення та спрощення податкових та митних процедур, систематизації і стабілізації державної податкової та митної політики.

3.2. Сторони беруть на себе зобов’язання забезпечувати співпрацю з питань:

дотримання, удосконалення та спрощення податкових та митних процедур;

підвищення рівня прозорості ведення бізнесу;

здійснення спільних заходів у сфері правового регулювання питань державної податкової та митної політики, пов’язаних з підприємницькою діяльністю;

створення сприятливих умов суб’єктам господарювання для активної фінансово-господарської діяльності.

4. Інформаційне забезпечення

Сторони обмінюються інформацією про хід реформування й удосконалення митної та податкової систем, сприяють підготовці та здійсненню заходів, спрямованих на збільшення надходжень до бюджету.

4.1. ГУ Міндоходів, митниця Міндоходів та їх структурні підрозділи надають керівним органам ТВ Асоціації узагальнену інформацію про порушення податкового та митного законодавства, тенденції розвитку процесів, пов’язаних з оподаткуванням, дотриманням податкового та митного законодавства, яка відповідно до чинного законодавства України не є конфіденційною і не має законних підстав для обмеження у доступі.

4.2. ГУ Міндоходів, митниця Міндоходів та їх структурні підрозділи у законодавчо встановлений термін надають відповіді на запити ТВ Асоціації.

4.3. Сторони зобов’язуються обмінюватися інформацією з відкритим доступом, розпорядниками якої вони є, систематично проводити двосторонні зустрічі, консультації і переговори, складати за їх підсумками протокольні рішення, що мають рекомендаційний характер.

4.4. ТВ Асоціації здійснює збір та узагальнення інформації щодо неякісного виконання функцій представниками регіональних підрозділів та забезпечують комунікативний зв’язок платників з відповідними органами ГУ Міндоходів, митницєю Міндоходів для усунення проблемних питань, що виникають.

4.5. ТВ Асоціації надає керівництву ГУ Міндоходів, митниці Міндоходів відповідні рекомендації щодо внесення змін у практичну діяльність структурних підрозділів ГУ Міндоходів, митниці Міндоходів та до нормативно-правових актів, що належать до їх компетенції, інформацію про конкретні факти правопорушень з боку працівників ГУ Міндоходів, митниці Міндоходів з метою вжиття заходів відповідного реагування, а також висвітлюють результати спільної діяльності у ЗМІ.

5. Організація навчального процесу

5.1. ТВ Асоціації узгоджують з ГУ Міндоходів графіки та тематику проведення спільних семінарів, інших просвітницьких заходів  з актуальних питань справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

5.2. Відповідно до планів спільних дій Сторони проводять різноманітні узгоджені заходи, спрямовані на підвищення культури сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, створення позитивного іміджу сумлінного платника, а також впровадження ідеології партнерства між ГУ Міндоходів, митницєю Міндоходів та платниками.

6. Створення додаткових органів

 У процесі співробітництва Сторони відповідно до Меморандуму можуть, у разі необхідності, утворювати тимчасові робочі органи, надавати підтримку в проведенні спільних заходів (форумів, семінарів, „круглих” столів, тощо) з питань, що належать до компетенції Сторін.

7. Прикінцеві положення

7.1. Цей Меморандум є передумовою і  підставою для укладання (якщо Сторони визнають за необхідне) подальших договорів про спільну діяльність.

7.2. Сторони  зобов’язуються  підтримувати ділові контакти та вживати усіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх ділових зв’язків, всіляко сприяти розвитку інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей.

7.3. Дія Меморандуму триває до моменту, доки Сторони зацікавлені в продовженні співробітництва. Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін.

7.4. Меморандум укладено у трьох примірниках, кожен із яких має однакову юридичну силу: один примірник для ГУ Міндоходів, другий для митниці Міндоходів, третій – для  ТВ Асоціації.

Начальник Головного управління Міндоходів у Київській області __________О.В. Нізенко Начальник Київської митниці Міндоходів ____________С.П. Гіла Голова Ради Територіального відділення ВГО "Асоціація платників податків України" в Київській області ____________З.В. Лагутіна


Додаткові матеріали